ไทย เอสพีเอส นิวส์ เป็นเว็บข่าวเพื่อมวลชน เจาะลึก ทันเหตุการณ์ โดยสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย
วราวุธ ศิลปะอาชา รมต.กระทรวงทรัพย์ฯ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮ่าง พร้อมสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่โถ จังหวัดเชียงราย
(อ่านแล้ว 59 ครั้ง)
Share on Google+

 

วันนี้ 2 ธันวาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้บริหารกรม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการภายใต้หน่วยงาน ทส. ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงฯ ในการจัดหาน้ำต้นทุนให้กับประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน และภารกิจในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยเข้าดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮ่าง ต.ทานตะวัน ต.หัวง้ม ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่โถ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลประชาชนให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงในหน้าแล้งและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงหน้าฝน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับนโยบายมาปฏิบัติไม่ว่าจะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประเทศไทยขานรับนโยบาย net zero รวมถึงการผลักดันการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นที่ชุ่มน้ำก็มีความสำคัญในการเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอน จึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้พื้นที่ชุ่มน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำเป็นหน่วยงานที่ได้รับภารกิจในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำจึงได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ รวมถึงโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮ่าง อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และผลักดันการพัฒนาแบบ Bio-Circular-Green Economy (BCG) เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้เป็นเศรษฐกิจสีเขียวมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

ด้าน นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า หนองฮ่าง เป็นที่ราบลุ่มรับน้ำจากเทือกเขาดอยหลวงทางทิศตะวันตกและเทือกเขาดอยด้วน ทางทิศตะวันออก ไหลมารวมกัน ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ มีพื้นที่ประมาณ 1,741 ไร่ ครอบคลุม 3 ตำบล ได้แก่ ต.ทานตะวัน ต.ม่วงคำ และต.หัวง้ม  หนองฮ่างประสบปัญหาสภาพตื้นเขิน ปกคลุมด้วยผักตบชวา จอกแหน ไมยราบยักษ์ ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรได้อย่างพอเพียง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำจึงเข้ามาฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมให้กับประชาชนในพื้นที่ มีพื้นที่รับน้ำฝนประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ ประชาชนสามารถทำการประมงในพื้นที่ได้ รวมทั้งยังมีน้ำเพียงพอสำหรับใช้อุปโภคบริโภค และการเกษตรให้กับเกษตรกรโดยรอบแหล่งน้ำ ในส่วนของโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่โถ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ครั้งนี้เป็นการสำรวจพื้นที่หากมีการจัดทำขึ้นอ่างเก็บน้ำก็จะสามารถช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งรวมถึงสามารถพัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนในพื้นที่

นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 เสริมว่า โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮ่าง มีการดำเนิน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน ดำเนินการขุดลอกพื้นที่ 42.83 ไร่พร้อมปรับปรุงอาคารทางน้ำเข้า จำนวน 8 แห่ง ระยะที่ 2 ดำเนินการขุดลอก ความยาว 2,246 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 250 เมตร ความลึก 1.80 – 3.80 เมตร และระยะที่ 3 ขุดลอกพื้นที่ 126,545 ตารางเมตร 79.08 ไร่ หากแล้วเสร็จกักเก็บน้ำได้ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนจะได้รับประโยชน์กว่า 2,319 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ สำหรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่โถ มีการลงสำรวจพื้นที่บริเวณป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ปูนน้อย จำนวน 43 ไร่ และ บริเวณป่าแม่ปูนหลวง ป่าห้วยโป่งเหม็น จำนวน 43 ไร่ รวมทั้งสิ้น 86 ไร่ หากมีการก่อสร้างจะสามารถช่วยกักเก็บน้ำได้ 1,234,000 ลบ.ม. อย่างไรก็ตามการกำหนดพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำก็ต้องเป็นไปตามความเหมาะสม ของสภาพสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สังคมและวัฒนธรรมของประชาชนโดยรอบเป็นสำคัญ

วินัย ข่างเชียงราย ภาพ ข่าว 

 

Share on Google+
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
เศรษฐกิจในประเทศ