ไทย เอสพีเอส นิวส์ เป็นเว็บข่าวเพื่อมวลชน เจาะลึก ทันเหตุการณ์ โดยสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย
พาณิชย์สุโขทัย! เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์
(อ่านแล้ว 82 ครั้ง)
Share on Google+

 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและตรงกันในทิศทางการปฏิบัติราชการเชิงบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งออกตามแผนผลักดันการส่งออก ครึ่งปีหลัง 2566 ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น  4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ผู้นำภาคเอกชน ผู้อำนวยการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(ทูตพาณิชย์) ผู้แทนการค้า และพาณิชย์จังหวัด เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายในครั้งนี้ด้วย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

 ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายดังกล่าวด้วย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

Share on Google+
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
เศรษฐกิจในประเทศ