ไทย เอสพีเอส นิวส์ เป็นเว็บข่าวเพื่อมวลชน เจาะลึก ทันเหตุการณ์ โดยสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย
สามารถ เจนชัยจิตรวนิช เฮ ปปง.ประกาศให้ผู้เสียหายคดีแชร์คอนเซ็ปต์ซีรี่ส์ ยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิ ที่ ปปง. ภายใน 12 ต.ค.นี้
(อ่านแล้ว 120 ครั้ง)
Share on Google+

 

 

วันที่ 26 ก.ย.2565 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยอดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และ ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย ได้โพสต์เฟซบุ้ค เพื่อให้ผู้เสียหายจากคดีแชร์ลูกโซ่ บริษัท คอนเซ็ปต์ซีรี่ส์ จำกัด ได้จัดเตรียมเอกสารยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐานต่างๆ ที่สำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.ตั้งแต่วันที่ 15กันยายน 65 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ในเวลาราชการ

โดยได้แนบเอกสารประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิ โดยในเอกสารได้กล่าวว่า จากการกระทำความผิดมูลฐานคดี รายบริษัท คอนเซ็ปต์ซีรี่ส์ จำกัด โดยนายศุภสรร ด้วงชนะ กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น "ผู้เสียหาย" จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย

2 สำเนาใบแจ้งความ หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา

3 ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอำนาจ)

4 สำเนาเอกสารการทำธุรกรรมที่แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย

5 สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร ณ วันที่เริ่มลงทุน

6 สำเนาหลักฐานการทำธุรกรรม เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน สำเนาสลิปการโอนเงิน สำเนาการโอนเงิน

หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น

7 สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ถ้ามี)

8 สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือเอกสารการร้องทุกข์ต่อหนักงานสอบสวน

โดยวิธีการยื่นคำร้องฯ มี 2 ช่องทาง ดังนี้

1 ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.

2 ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน้าซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 โดยวงเล็บมุมของต้านบนว่า "ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดี

รายบริษัท คอนเซ็ปต์ซีรี่ส์ จำกัด โดยนายศุกสรร ด้วงชนะ กับพวก")

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน

(โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่วนระยะเวลายื่นคำร้องๆ

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

(ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตาม

กำหนดเวลา ดังนี้

1อยู่ต่างประเทศ

2เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินการใต้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง

3เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดก

4เหตุอันควรในกรณีอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดยต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลาอันสมควรนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวที่ไม่อาจยื่นคำร้องนั้น

ได้สิ้นสุดลง ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม

แล้วท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้

(ทั้งนี้ ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง.คลิ้ก  www.amlo.co.th หรือ

สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

 

Share on Google+
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
เศรษฐกิจในประเทศ